Tájékoztató a felhasználási feltételekről

A honlap tulajdonosa

A www.ceginfo.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a Céginfo.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Céginfo.hu)

székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-296042
adószám: 25914979-2-43
telefon: +36 1 696 06 39
fax: +36 1 470 0750
e-mail: info@ceginfo.hu

A Honlapon található tartalom, a Honlapon elérhető valamennyi szolgáltatás, adatbázis jogi védelem alatt álló szellemi tulajdont képez.

Felhasználási feltételek – szerzői jogok

A Honlapon található tartalom szellemi tulajdon és mint ilyen, szerzői jogi védelemben részesül.

A Honlap felhasználói azonosítás nélkül elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint vehetők igénybe az adott szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során külön felhasználási feltételek elfogadására nem kerül sor.

A Honlap felhasználói azonosítást követően elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a regisztráció, illetve a szerződéskötés során Ön által kifejezetten elfogadott feltételek (így különösen az adott szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek rendelkezései) szerint vehetők igénybe. Amennyiben a regisztráció, illetve a szerződéskötés során elfogadott feltételek és a jelen tájékoztató között ellentmondás van, úgy az előbbiek az irányadóak.

Eltérő megállapodás hiányában a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat és adatbázisokat, az azokból származó adatokat, információkat Ön kizárólag a saját jogszerű tevékenységének végzésére, a szükséges és indokolt mértékben használhatja fel, amely keretében a Honlap, a szolgáltatások és adatbázisok jogszerű igénybevételéhez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően

  1. azt / azokat tilos terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);
  2. tilos a Honlapot, illetve az adatbázisok egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes a rendes felhasználásra, vagy indokolatlanul károsítja a Céginfo.hu jogos érdekeit;
  3. tilos a Céginfo.hu tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen nagymennyiségű azonos vagy ahhoz hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatbázisból nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);
  4. a szolgáltatás elérhetőségét biztosító programot tilos átdolgozni, feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, forráskódot előállítani;
  5. azt / azokat tilos oly módon használni, amely szellemi tulajdont, illetve a Céginfo.hu jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A Honlapról, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokból származó adatok, információk felhasználásának jogszerűségéért Ön mint a Honlap látogatója kizárólagosan felel, e tekintetben a Céginfo.hu-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Céginfo.hu fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat, adatbázisokat előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy elérhetőségét korlátozza.

A Céginfo.hu jogosult a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtását, adatbázisok elérhetőségét korlátozni, szüneteltetni, , az érintett IP-címet (egyedi hálózati azonosító), illetve az érintett előfizetőt a szolgáltatás használatából kizárni amennyiben azt tapasztalja, hogy a felhasználásra vonatkozó szerződésben, jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül, illetve rosszhiszeműen kerül igénybevételre a szolgáltatás (pl.: adatok automatizált letöltése, interneten anonim jelenlétet lehetővé tevő rendszer használata).

A Honlapon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért a Céginfo.hu mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapján a Honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, illetve a Honlapot vagy annak meghatározott részét, elemét más honlapba kívánja beágyazni, azt kizárólag a Céginfo.hu előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint teheti meg.

Felelősség

A Céginfo.hu a Honlap tartama, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, amennyiben Ön a regisztráció, illetve a szerződéskötés során ettől eltérő feltételeket nem fogad el.

A Honlap, illetve az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok esetében a Céginfo.hu mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok tekintetében a Céginfo.hu az adott szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában megkötött szerződés szerint felel.

A Céginfo.hu teljes mértékben kizárja a felelősségét a jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen felhasználásért és az abból eredő kárért. Ez alól kivételt jelent az adatkezelésért való felelősség, amelyért a Céginfo.hu a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felel.

A felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Ön a Honlap látogatásával a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

****

A Céginfo.hu a tevékenysége végzése során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására:

  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
back-on-top