Adatkezelési tájékoztató

A Céginfo.hu Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatója

I. TARTALOMJEGYZÉK
I. Tartalomjegyzék
II. A Tájékoztató célja
III. Az adatkezelő megnevezése
IV. Értelmező rendelkezések
V. Adatkezelési jogalapok
VI. Az adatkezelés elvei
VII. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás
VII.1. CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK
VII.2. HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL
VII.3. IP-CÍM ÉS ESEMÉNYNAPLÓ
VII.4. RENDSZERAZONOSÍTÓ (FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ)
VII.5. SÜTIK (COOKIE-K)
VII.6. ÜGYFÉL ADATOK
VII.7. TELEFONHÍVÁSOK ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEK
VII.8. PANASZÜGYINTÉZÉS
VIII. Tájékoztatás az érintetti jogokról
VIII.1. Hozzáféréshez való jog
VIII.2. Helyesbítéshez való jog
VIII.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
VIII.4. Korlátozáshoz való jog
VIII.5. Adathordozhatósághoz való jog
VIII.6. Tiltakozáshoz való jog
VIII.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog
VIII.8. Panasz benyújtásának joga
IX. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája

II. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
 • 1. A Céginfo.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.
 • 2. A Tájékoztató az átláthatóság elvét szem előtt tartva közérthetően és világosan fogalmazza meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat.
 • 3. Az Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatos tevékenysége elsődlegesen az alábbi kiemelt jogszabályokon alapul:
  • a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR),
  • b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
  • c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
  • d) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.).
III. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 • 4. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
  • név:   Céginfo.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
   székhely:   1147 Budapest, Telepes utca 4.
   nyilvántartó:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   cégjegyzékszám:   Cg. 01-09-296042
   adószám:   25914979-2-42
   telefon:   +36-1/696-06-39
   e-mail:   info@ceginfo.hu
   honlap:   www.ceginfo.hu
 • 5. Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján az nem kötelező.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • 6. A Tájékoztatóban – összhangban a vonatkozó jogszabályokkal – az alábbi fogalmak a következő értelemben használatosak:
  • a) érintett: személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • b) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
  • c) különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
  • d) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
  • e) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • f) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, így különösen az Adatkezelő, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • g) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az adatfeldolgozó igénybevételéhez az érintett hozzájárulására nincs szükség, azonban az adatfeldolgozó személyéről az érintettet tájékoztatni kell;
  • h) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  • i) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • j) érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • k) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
  • l) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  • m) felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • 7. A Tájékoztatóban használt, az 6. pontban külön meg nem határozott fogalmakon a 3. pontban megjelölt jogszabályok szerinti fogalmakat kell érteni.
ADATKEZELÉSI JOGALAPOK
 • 8. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait azért kezeli, mert az adatkezeléshez megfelelő jogalappal rendelkezik, amelyek az alábbiak lehetnek:
  • a) szerződés teljesítése: a személyes adat kezelése a szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére a szerződéses kapcsolat létrehozásának érdekében szükséges (pl.: ügyfél neve és e-mail címe szükséges a próbajelszó kiküldéséhez);
  • b) jogi kötelezettség teljesítése: a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: munkavállaló adóazonosító jele);
  • c) jogos érdek: az Adatkezelő vagy harmadik fél (aki nem az érintett) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés, abban az esetben, ha ezen érdekkel szemben az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogai nem élveznek elsőbbséget (pl.: a nyilvános cégjegyzéki adatnak minősülő ügyvezető nevének, lakóhelyének, adószámának kezelése);
  • d) az érintett hozzájárulása: amennyiben a fenti jogcímeken történő adatkezelés egyike sem áll fenn, úgy az Adatkezelő az adatkezelési cél ismeretében az érintett által adott kifejezett hozzájárulás alapján kezelhet személyes adatot (pl.: ügyfél neve és e-mail címe szükséges a hírlevélre történő feliratkozáshoz).
 • 9. Az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt jogalapokon kívüli jogalapokon nem kezel személyes adatot.
VI. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 • 10. Mivel a természetes személyeknek a személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, a természetes személyek személyes adatai következetes és magas szintű védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő maradéktalanul tiszteletben tartja a jogszabályi előírásokat és a tevékenységét különösen alábbi alapelvek figyelembevételével – átlátható és szabályozott keretek között – végzi.
 • 11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi.
 • 12. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • 13. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és az adatkezelés csak a szükséges mértékre korlátozódik.
 • 14. Az Adatkezelő mindent elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
 • 15. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak jogszabályban biztosított esetben kerül sor.
 • 16. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.
VII. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS
VII.1. CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK.

A jelen fejezet tartalmazza a személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében kezel és tesz hozzáférhetővé az ügyfelei számára.

VII.1.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 17. Az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében kizárólag olyan személyes adatokat tesz hozzáférhetővé, amelyek nyilvánosan elérhetőek, és az Adatkezelő szolgáltatásaitól függetlenül is teljeskörűen megismerhetőek (túlnyomó részben közhiteles nyilvántartásokból), ezáltal is biztosítva, hogy a szolgáltatások ne okozhassanak érdeksérelmet az érintettek számára.
 • 18. Annak érdekében, hogy a kezelt adatok könnyen áttekinthetőek legyenek, azok az érintettek személye alapján csoportosításra kerültek az alábbiak szerint:
  • a) cégnyilvántartásban szereplő cégekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyek;
  • b) civil szervezetekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyek;
  • c) egyéni vállalkozók;
  • d) ügyvédek.
 • 19. A cégnyilvántartásban szereplő cégekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok:
  • cégek esetében cégjegyzésre jogosult vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében cégjegyzésre jogosult anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében cégjegyzésre jogosult lakcíme;
  • cégek esetében cégjegyzésre jogosult születési ideje;
  • cégek esetében cégjegyzésre jogosult adóazonosító jele;
  • cégek esetében cégjegyzésre jogosult képviseletének módja;
  • cégek esetében tag vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében tag anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében tag lakcíme;
  • cégek esetében tag születési ideje;
  • cégek esetében könyvvizsgáló vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében könyvvizsgáló anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében könyvvizsgáló lakcíme;
  • cégek esetében felügyelőbizottsági tag vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében felügyelőbizottsági tag anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében felügyelőbizottsági tag lakcíme;
  • cégek esetében a természetes személy eltiltásának ténye és annak adatai;
  • cégek esetében az a tény, ha a cég képviseletére jogosult személynek, a cég minősített többséggel rendelkező tagjának, uralkodó tagjának korlátlan felelőssége megállapításra került a cég tartozásaiért;
  • cégek esetében a tag vagyoni hozzájárulására, közös tulajdonú üzletrészére, szavazati jogára vonatkozó adatok;
  • cégek esetében kézbesítési megbízott neve, anyja neve és címe;
  • cégek esetében tag vagyoni részesedésének megterhelése (pl.: lefoglalás, zálogjog, zár alá vétel);
  • Zrt. részvényes keresztneve és vezetékneve;
  • Zrt. részvényes anyja születéskori keresztneve és vezetékneve;
  • Zrt. részvényes lakcíme;
  • Zrt. részvényes befolyás mértéke/szavazatok száma;
  • tagi tulajdoni hányad / befolyás mértéke;
  • végső tulajdonosi információ;
  • cégek esetében könyvvizsgáló vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében könyvvizsgáló regisztrációs száma;
  • cégek esetében könyvvelő vezetékneve és keresztneve;
  • cégek esetében könyvelő regisztrációs száma;
  • azon cégek száma, státusza és megjelölése, amely vonatkozásában a természetes személy a cégjegyzékben nyilvántartásra került;
  • a cégjegyzékben nyilvántartásra került természetes személy vonatkozásában kapcsolódó cégek és természetes személyek kapcsolatrendszere;
  • cégek esetében a cégjegyzékben nyilvántartásra került természetes személy vonatkozásában a természetes személyre vonatkozó cégjegyzéki adat hatályosságának kezdete és vége;
  • MSZID (a jelen pont szerinti egyes természetes személyek mint érintettek Adatkezelő által képzett azonosítója, amely egy kizárólag belső használatra képzett, informatikai, technikai jellegű célokat szolgáló azonosító, amely nem hozzáférhető);
  • Cég funkcionális vezető vezetékneve és keresztneve;
  • Cég funkcionális vezető beosztása;
  • Cég funkcionális vezető e-mail címe;
  • Cég funkcionális vezető telefonszáma.
 • 20. A civil szervezetekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok:
  • civil szervezet képviselőjének vezeték és keresztneve;
  • civil szervezet képviselőjének tisztsége;
  • civil szervezet képviselője képviseleti joga terjedelme;
  • civil szervezet képviselője képviseleti joga joggyakorlásának módja;
  • civil szervezet képviselője megbízásának időtartama;
  • civil szervezet képviselője megbízása megszűnésének időpontja;
  • civil szervezet képviselője megbízása megszűnésének tényleges időpontja.
 • 21. Az egyéni vállalkozókra mint érintettekre vonatkozó személyes adatok:.
  • egyéni vállalkozó vezeték és keresztneve;
  • egyéni vállalkozó alapítás dátuma;
  • egyéni vállalkozó székhely cím;
  • egyéni vállalkozó telephely;
  • egyéni vállalkozó adószáma (1-8 karakter);
  • egyéni vállalkozó főtevékenység TEAOR kódja, megnevezése;
  • egyéni vállalkozó KSH száma;
  • egyéni vállalkozó NAV által közzétett létszámadata;
  • egyéni vállalkozó állapot jelzés (működő/megszűnt/szüneteltet);
  • egyéni vállalkozó szüneteltetés kezdete és vége;
  • egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenység kezdete/vállalkozói tevékenység vége;
  • egyéni vállalkozó egyéb önálló vállalkozói tevékenységek (övtj. jegyzékkód alapján);
  • egyéni vállalkozó nyilvántartási szám (amennyiben elérhető);
  • egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány sorszáma (amennyiben elérhető);
  • egyéni vállalkozó árbevétel kategória;
  • egyéni vállalkozó létszám kategória.
 • 22. Az ügyvédekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok (a jelen tájékoztatóban az ügyvéd kifejezés összefoglaló jellegű, azon értelemszerűen – a megjelölt adat nyilvános elérhetőségének a függvényében – érteni kell az ügyvédek mellett az alkalmazott ügyvédeket, ügyvédjelölteket, ügyvédi asszisztenseket, kamarai jogtanácsosokat, jogi előadókat, európai közösségi jogászokat, alkalmazott európai közösségi jogászokat, illetve külföldi jogi tanácsadókat):
  • ügyvéd kamarai azonosítója;
  • egyéni ügyvéd adószáma (1-8 karakter);
  • ügyvéd vezeték és keresztneve;
  • ügyvéd e-mail címe;
  • ügyvéd állapota (aktív / inaktív / törölt);
  • ügyvéd tevékenység formája (pl.: ügyvédjelölt, egyszemélyes ügyvédi iroda, stb.);
  • ügyvéd kamara tagsága (melyik kamara tagja);
  • ügyvéd szakterülete (amennyiben elérhető).
VII.1.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 23. A céginformációs adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: az Adatkezelő részéről céginformációs szolgáltatás nyújtása az ügyfelei részére; jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.
 • 24. A jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le (a fenti adatokra, illetve azoktól különállóan az MSZID vonatkozásában) azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 • 25. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 • 26. A céginformációs adatokra vonatkozó érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés tárgyát minden esetben nyilvános adatok képezik, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásától függetlenül, azon kívüli forrásokból is megismerhetőek.
 • 27. Az MSZID-vel kapcsolatos különálló érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az azonosító – a további céginformációs adatoktól eltérően – egy kizárólag belső használatra képzett, informatikai, technikai jellegű célokat szolgáló, naponta változó azonosító; amelyre szükség van az egyes szolgáltatások biztosításához és amelyet az Adatkezelő nem hoz nyilvánosságra, és nem tesz hozzáférhetővé más személyek részére.
VII.1.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 28. Az MSZID kivételével valamennyi adat nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik. Az MSZID forrása a céginformációs adatok közvetlen forrásaként megjelölt céginformációs szolgáltató (aki ezen azonosítót képzi).
 • 29. A cégnyilvántartásban szereplő cégekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok eredeti forrása (az MSZID kivételével) a Cégközlöny, a cégnyilvántartás részét képező cégiratok, közzétett pénzügyi beszámolók, valamint (a funkcionális vezetőre vonatkozó adatok tekintetében) az érintettel kapcsolatban álló cég nyilvánosan elérhető honlapja.
 • 30. A civil szervezetekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok eredeti forrása a www.birosag.hu honlapon elérhető adatbázis.
 • 31. Az egyéni vállalkozókra mint érintettekre vonatkozó személyes adatok eredeti forrása a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a www.nyilvantarto.hu honlapon elérhető adatbázis.
 • 32. Az ügyvédekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok eredeti forrása: az Országos Ügyvédi Nyilvántartás.
 • 33. Az adatok közvetlen forrása az Adatkezelő által igénybevett céginformációs szolgáltató (OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-367756; adószám: 12012187-2-41).
VII.1.4. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 34. Az adatok tárolására a céginformációs adatok tekintetében minden esetben addig kerül sor, amíg az adatkezelés céljai fennállnak, amíg az adatkezelést jogszabály meg nem tiltja, illetve – tekintettel arra, hogy az adatok kezelésére az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor – az érintett eredményes tiltakozásáig.
 • 35. A fentieket kiegészítve, a funkcionális vezetőkre vonatkozó adatok tárolására addig kerül sor, amíg az adatok nyilvánosan elérhetőek.
VII.1.5. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 36. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.1.6. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 37. A céginformációs adatok címzettjei (az MSZID kivételével) az Adatkezelő céginformációs szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelei, illetve mindezen szolgáltatások felhasználói.
 • 38. Az MSZID-t az Adatkezelő nem közli más személyekkel, az egy kizárólag belső használatra képzett azonosító.
VII.1.7. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 39. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.1.8. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő kérésére adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelhetik a személyes adataikat.

 • 40. A megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetéshez harmadik fél szolgáltatót használunk (OTP Mobil Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), akinek a bankkártyás fizetés lebonyolítása, ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók védelme és az esetleges csalás ellenőrzése érdekében továbbítjuk az érintettek www.ceginfo.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt, alábbi személyes adatait: név/cégnév, cím (ország, vármegye, irányítószám, város, cím), számlázási adatok és e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos további információk a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthetőek meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. A megjelölt adatok fentiek szerinti továbbítását az érintettek a jelen Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszik.
VII.1.9. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 41. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • a) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • b) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 • 42. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.2. HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a www.ceginfo.hu honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel (ajánlatkérés) vonatkozásában kezel.

VII.2.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 43. Az Adatkezelő a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
  • ajánlatkérő neve;
  • ajánlatkérő telefonszáma;
  • ajánlatkérő e-mail címe;
VII.2.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 44. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzített célokból és jogalapokon kezeli:
Adat megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
ajánlatkérő neve ajánlatkérés teljesítése a szerződés teljesítése az ajánlat érvényességi ideje alatt; amennyiben létrejön a szerződés, úgy az Ügyfél adatainak a kezelésére vonatkozó szabályok szerinti időtartamig
ajánlatkérő telefonszáma ajánlatkérés teljesítése az érintett hozzájárulása az ajánlat érvényességi ideje alatt; illetve a hozzájárulás visszavonásáig; amennyiben létrejön a szerződés, úgy az Ügyfél adatainak a kezelésére vonatkozó szabályok szerinti időtartamig
ajánlatkérő e-mail címe ajánlatkérés teljesítése a szerződés teljesítése az ajánlat érvényességi ideje alatt; amennyiben létrejön a szerződés, úgy az Ügyfél adatainak a kezelésére vonatkozó szabályok szerinti időtartamig
VII.2.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 45. Valamennyi adat forrása az érintett.
VII.2.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 46. Az adatok megadása önkéntes, minden esetben az érintett döntésétől függ, azonban az adatok megadása nélkül kapcsolatfelvételre nincs lehetőség.
VII.2.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 47. Az Adatkezelő a személyes adatokat az „adatkezelés célja, jogalapja” cím alatt található táblázatban megjelölt időtartamig tárolja.
VII.2.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 48. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.2.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 49. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel, mint címzettekkel.
VII.2.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 50. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.2.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 51. Az Adatkezelő az értékesítés területén, a kapcsolatfelvétel céljának a teljesítéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek elérhetősége itt található.
VII.2.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 52. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • c) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • d) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 • 53. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.3. IP-CÍM ÉS ESEMÉNYNAPLÓ

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a szolgáltatásait igénybe vevő személy online tevékenysége következtében kezel.

VII.3.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 54. Az Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele során rögzíti:
  • a. az igénybevételhez használt elektronikus eszközhöz tartozó IP-címet,
  • b. az érintett által az Adatkezelő szolgáltatásainak használata keretében végzett tevékenységeket, illetve az abból történt lekéréseket (a továbbiakban: Eseménynapló).
VII.3.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 55. Az adatkezelés célja az IP-címek tekintetében az adatbiztonság növelése, az Adatkezelő és az ügyfelei közötti szerződés teljesítése és a statisztikai adatelemzés. Az adatkezelés célja az Eseménynapló tekintetében az adatbiztonság növelése és a statisztikai adatelemzés.
 • 56. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, továbbá ezen felül az IP-címek tekintetében az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése.
 • 57. Az IP-címek és az Eseménynapló tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 • 58. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 • 59. Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a szerződéses jogviszonyban álló Adatkezelő és ügyfele közös érdeke az Adatkezelőt terhelő szerződéses kötelezettségek teljesítése és annak bizonyíthatósága, a szolgáltatás kiegyensúlyozottsága valamint az adatbiztonság növelése. Az Adatkezelő szolgáltatásainak jellegéből fakadóan az érintettel kapcsolatban személyes adatokra csak közvetett módon lehet következtetni, ezért az Adatkezelő IP-címek és az Eseménynapló kezeléséhez fűződő érdeke megelőzi az érintettek érdekeit, jogait. Az érdekmérlegeléskor az Adatkezelő releváns körülményként kezelte azt a tényt is, hogy a kezelt adatokat nem hozza nyilvánosságra, és az adatfeldolgozón kívül nem teszi hozzáférhetővé más személyek részére.
VII.3.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 60. Valamennyi adat forrása az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személy.
VII.3.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 61. A kezelt adatok megadása az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele érdekében kötelező, azok hiányában nem érhető el a szolgáltatás.
VII.3.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmaszza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 62. Az adatok tárolásának időtartama terheléselosztó és webkiszolgáló naplóbejegyzés (log) esetében 3 hónap, egyebekben az adat keletkezésétől számított 5 év, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
VII.3.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 63. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.3.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 64. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.
VII.3.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 65. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.3.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 66. Az Adatkezelő a naplóbejegyzések elemzése (logelemzés) és a szolgáltatás üzemeltetésben történő közreműködés céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek elérhetősége itt található.
VII.3.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 67. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • e) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • f) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
  • 68. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.4. RENDSZERAZONOSÍTÓ (FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ)

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő az online felületei regisztrációhoz kötött részeinek elérhetősége érdekében kezel.

VII.4.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 69. Az Adatkezelő azon szolgáltatásainál, amelyek regisztrációhoz kötöttek, az Adatkezelő felhasználónévből és jelszóból álló rendszerazonosítóval azonosítja be az ügyfeleit. Ennek megfelelően az ezen célból kezelt adatok köre az alábbiakra terjed ki:
  • g) online felhasználónév (a továbbiakban: Felhasználónév),
  • h) online jelszó (a továbbiakban: Jelszó).
VII.4.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 70. Az adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő ügyfelei részére. A Felhasználónév tekintetében az adatkezelés másodlagos célja statisztikai adatelemzés.
 • 71. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az ügyfelei közötti szerződés teljesítése.
VII.4.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 72. Az adatok forrása a Felhasználónév tekintetében az Adatkezelő, tekintettel arra, hogy a Felhasználóneveket az Adatkezelő állítja elő.
 • 73. Amennyiben a Jelszót az Adatkezelő állítja elő, úgy az adat forrása az Adatkezelő, amennyiben a Jelszót az érintett állítja elő, úgy az adat forrása az érintett.
VII.4.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 74. A Felhasználónév és – amennyiben a Jelszót az Adatkezelő képezte – a Jelszó tekintetében az adatszolgáltatás önkéntessége és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy azt az Adatkezelő képzi.
 • 75. A Jelszó tekintetében – amennyiben az adat forrása az érintett – az adatszolgáltatás kötelező, annak hiányában az érintett által igényelt szolgáltatás nem vehető igénybe.
VII.4.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 76. Az adatok kezelésének időtartama a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
 • 77. Az adatkezelés időtartama a kötelmi igények érvényesítésére nyitva álló általános elévülési szabályokra tekintettel került meghatározásra.
VII.4.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 78. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.4.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 79. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.
VII.4.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 80. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.4.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 81. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásában történő közreműködés céljából, az értékesítés területén, továbbá a számviteli kötelezettségei teljesítéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.
VII.4.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 82. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • a) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot.
 • 83. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.5. SÜTIK (COOKIE-K)

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő sütik keretében kezel.

VII.5.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 84. A jelen pontban felsorolt adatok csak akkor minősülnek személyes adatnak, ha azok egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók az adott természetes személy azonosítására.
Adat megnevezése Adat leírása, magyarázata Adatkezelés célja Tiltás következménye Adatkezelés időtartama
pageviewCount Megtekintett oldalak. A felhasználó azonosítása. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
www_cceginfo PHP session kódolt tartalom, session azonosító, IP cím, böngésző adatok, utolsó oldalmegnyitás, felhasználó azonosító, oldal nyelve, session életbentartás újraindítva, esetleges oldal átirányítás forrása, oldal átirányítás célja. A felhasználó azonosítása, IP cím, böngésző adatok, utolsó oldalmegnyitás, oldal nyelve, bejelentkezés megőrzése, esetleges oldal átirányítás forrása, oldal átirányítás célja. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
PHPSESSID PHP session azonosító, kódolt karakterhalmaz, ami alapján a felhasználót megtalálja az oldal. A felhasználó azonosítása. A szolgáltatás korlátozottan érhető el. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
SERVERID Szerver azonosító, amely a teljesítmény elosztáshoz szükséges. A szerver teljesítményének elosztása. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
cookie_caution - saját munkamenet süti Cookie figyelmeztetés elfogadása (böngésző link kattintás). Annak nyilvántartása, hogy a felhasználó elfogadta-e a cookie kezelési nyilatkozatot. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 6 hónap.
* _gat - Google Analytics idegen süti adatküldés késleltetése a google szervernek Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 1 perc.
* _ga süti - Google Analytics idegen süti felhasználók észlelése Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 2 év.
* _gid süti - Google Analytics idegen süti felhasználók észlelése Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 24 óra.
* _goa3 Adverticum AdServer kód felhasználó követéséhez, banner megtekintési és kattintási statisztika Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 10 év.
* _goa3session Adverticum AdServer kód generált azonosító, banner megtekintési és kattintási statisztika Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 48 óra.
VII.5.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 85. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek és az azokon keresztül biztosított szolgáltatásai működésének biztosítása, az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek látogatóinak és az általuk – az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek eléréséhez – használt eszközöknek az azonosítása, az Adatkezelő által használt szerver teljesítményének optimális elosztása és az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások felhasználóbarát biztosítása. Az adatkezelés egyes sütikre vonatkoztatott konkrét célját a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat tartalmazza.
 • 86. Az adatkezelés jogalapja a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázatban *-gal jelölt esetekben az érintett hozzájárulása, egyéb esetekben pedig az Adatkezelő jogos érdeke.
VII.5.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 87. A kezelt adatok forrása az érintett (szolgáltatást felhasználó személy).
VII.5.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 88. Tekintettel arra, hogy az érintett az általa használt böngészőben szabadon beállíthatja, hogy mely sütik használatát engedélyezi, az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradásának egyes sütikre vonatkoztatott következményeit a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat „tiltás következménye” megnevezésű oszlopa tartalmazza.
VII.5.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 89. Az adatok kezelésének egyes sütikre vonatkoztatott időtartamát a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat tartalmazza.
VII.5.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 90. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.5.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 91. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.
VII.5.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 92. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.5.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 93. Az Adatkezelő a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázatban *-gal jelölt sütik tekintetében statisztikai adatgyűjtés céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.
VII.5.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 94. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • i) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • j) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot;
  • k) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 • 95. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.6. ÜGYFÉL ADATOK

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő az ügyfél adatok körében kezel.

VII.6.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 96. Az Adatkezelő az ügyfél adatok körében az alábbi személyes adatokat kezeli:
  • az ügyfél vezetékneve és keresztneve
  • az ügyfél, illetve az ügyfél kapcsolattartójának telefonszáma
  • az ügyfél, illetve az ügyfél kapcsolattartójának e-mail címe
  • az ügyfél születésének ideje és helye
  • az ügyfél anyja neve
  • az ügyfél címe
  • az ügyfél kapcsolattartójának vezetékneve és keresztneve
  • az ügyfél kapcsolattartójának beosztása
VII.6.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 97. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzített célokból és jogalapokon kezeli.
Adat megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
ügyfél vezetékneve és keresztneve szolgáltatásnyújtás, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), számviteli kötelezettségek teljesítése (számviteli, adózási, iratmegőrzési kötelezettség) A szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A szerződés megszűnésétől számított 8 évig. A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában természetes személyek esetében a tiltakozásig.
ügyfél/kapcsolattartó telefonszáma A szolgáltatásnyújtás és a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, illetve természetes személy előfizető nem nyilvános telefonszáma esetén az érintett hozzájárulása. A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Az érintett hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig, egyébként a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Közvetlen üzletszerzés esetén a természetes személy esetében a hozzájárulás visszavonásáig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
ügyfél/kapcsolattartó e-mail címe A szolgáltatásnyújtás és a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, illetve természetes személy előfizető esetén az érintett hozzájárulása. A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
ügyfél születési helye és ideje követelés érvényesítés, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése (számviteli, adózási, iratmegőrzési kötelezettség) A követelés érvényesítés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A követelés megszűnéséig, illetve elévüléséig. Követelés hiányában a szerződés megszűnésétől számított 8 évig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
ügyfél anyja neve
ügyfél címe szolgáltatásnyújtás, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése (számviteli, adózási, iratmegőrzési kötelezettség) Az szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A szerződés megszűnésétől számított 8 évig.
ügyfél kapcsolattartójának vezetékneve és keresztneve Az szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, illetve természetes személy előfizető esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A szerződés megszűnésétől számított 8 évig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
ügyfél kapcsolattartójának beosztása A szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 • 98. Az ügyfél, illetve kapcsolattartója telefonszáma, e-mail címe, az ügyfél vezetékneve, keresztneve, születési helye, születési ideje, anyja neve, valamint az ügyfél kapcsolattartójának vezetékneve, keresztneve és beosztása tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 • 99. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 • 100. Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az az adatkezelői érdek, hogy a szolgáltatásnyújtása körében kötött szerződésekkel összefüggésben az Adatkezelőnek az ügyfelekkel folyamatosan kapcsolatot tudjon tartani, továbbá a szerződéseknek az ügyfelek általi esetleges nemteljesítése esetén az őt jogosan megillető ellenértékeket a rendelkezésére álló jogi eszközökkel érvényesíthesse.
 • 101. A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában továbbá kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés nem kizárólag az Adatkezelő érdekeit szolgálja, hanem az előnyös az ügyfelek mint érintettek szempontjából is, hiszen ezen adatok kezelése lehetővé teszi az érintettek számára az Adatkezelő ajánlatainak megismerését. Az Adatkezelő minden esetben különös gonddal jár el annak érdekében, hogy az érintettek számára a legrelevánsabb – az általuk igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó, rájuk nézve előnyös – ajánlatok kerüljenek megküldésre, így alacsony a valószínűsége az adatkezelés kockázata bekövetkezésének, továbbá az esetlegesen bekövetkezendő kockázat következményeinek súlyossága is igen alacsony szintű.
VII.6.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 102. Valamennyi adat forrása az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: Ügyfél).
VII.6.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 103. A személyes adatok megadása az ügyfél vezetékneve, keresztneve, címe, születési helye és ideje, továbbá az anyja neve vonatkozásában kötelező. Az ügyfél vezetéknevének, keresztnevének és címének megadása nélkül nem lehetséges a szolgáltatásnyújtás az Adatkezelő részéről, így ezen adatok megadása nélkül a szerződés nem jöhet létre. Az ügyfél születési helyének, idejének, valamint anyja nevének megadása nélkül pedig az Adatkezelő részéről meghiúsulhatna a szerződésből eredő esetleges követelés érvényesítése.
 • 104. Az ügyfél kapcsolattartójára vonatkozó személyes adatokat nem kötelező megadni az Adatkezelő részére és ezen adatok vonatkozásában az adatszolgáltatás elmaradása semmiféle következménnyel nem jár.
VII.6.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 105. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti táblázatban megjelölt időtartamig tárolja.
VII.6.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 106. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.6.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 107. Az ügyfél vezetékneve, keresztneve és címe az Adatkezelő részéről a jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
VII.6.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 108. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.6.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 109. Az Adatkezelő a szolgáltatásnyújtás és az értékesítés területén, továbbá a számviteli kötelezettségei teljesítéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek elérhetősége itt található.
VII.6.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 110. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • l) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • m) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot;
  • n) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 • 111. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.7. TELEFONHÍVÁSOK ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEK

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a telefonhívásokkal és az elektronikus levelekkel összefüggésben kezel.

VII.7.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 112. Az Adatkezelő a telefonhívások és az elektronikus levelek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
  • kimenő telefonhívások hívásrekordja
  • bejövő telefonhívások hívásrekordja
  • az Adatkezelő által biztosított levelezőrendszer kimenő e-mail-jei (feladó, címzett, másolat, IP cím, tárgy, levéltörzs, melléklet)
  • az Adatkezelő által biztosított levelezőrendszer bejövő e-mail-jei (feladó, címzett, másolat, IP cím, tárgy, levéltörzs, melléklet)
VII.7.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 113. Az Adatkezelő valamennyi adatot a szerződés teljesítése, valamint közvetlen üzletszerzés céljából kezel.
 • 114. A kimenő és bejövő e-maileket továbbá az Adatkezelő adatbiztonsági célból is kezeli.
 • 115. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése; a közvetlen üzletszerzés és az adatbiztonság céljából történő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
 • 116. Az adatok tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 • 117. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 • 118. Az érdekmérlegelés során a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés nem kizárólag az Adatkezelő érdekeit szolgálja, hanem az előnyös az ügyfelek mint érintettek szempontjából is, hiszen ezen adatok kezelése lehetővé teszi az érintettek számára az Adatkezelő ajánlatainak megismerését. Az Adatkezelő minden esetben különös gonddal jár el annak érdekében, hogy az érintettek számára a legrelevánsabb – az általuk igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó, rájuk nézve előnyös – ajánlatok kerüljenek megküldésre, így alacsony a valószínűsége az adatkezelés kockázata bekövetkezésének, továbbá az esetlegesen bekövetkezendő kockázat következményeinek súlyossága is igen alacsony szintű.
 • 119. Az adatbiztonság céljából történő adatkezelés vonatkozásában továbbá kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a rosszindulatú támadást intéző személy tekintetében az adatkezelés hátrányos, ugyanakkor az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznia a saját, valamint az ügyfelei adatainak védelme érdekében, amely mind az Adatkezelő, mind az ügyfelei szempontjából hasznos.
VII.7.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 120. Az adatok forrása a telefonhívások esetében a telefonáló személy (érintett), az e-mailek vonatkozásában az e-mail feladója.
VII.7.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 121. Az adatszolgáltatás mint az ügyfelek részéről történő kapcsolatfelvétel önkéntes, azonban az Adatkezelő részéről a telefonhívások és e-mailek vonatkozásában valamennyi – a fent rögzített adatok közül – rendelkezésre álló adat automatikus folyamatok során rögzítésre kerül: ebben az értelemben az adatszolgáltatás kötelező, mert az minden esetben automatikus következménye a telefonhívásnak/fogadásnak, illetve e-mail küldésnek, így nem történhet telefonhívás/fogadás, illetve e-mail küldés oly módon, hogy ne kerüljön sor az adatok kezelésére.
VII.7.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 122. A kimenő és bejövő telefonhívások hívásrekordjait az Adatkezelő az ügyfélhez tartozó utolsó szerződés megszűnésétől számított Ptk. szerinti elévülési idő végéig, közvetlen üzletszerzés esetében a tiltakozásig, jogos érdek esetében pedig az eredményes tiltakozásig tárolja.
 • 123. A bejövő e-maileket az Adatkezelő céges ügyben a beérkezéstől számított 5 évig, illetve jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig tárolja.
 • 124. A kimenő e-maileket az Adatkezelő az e-mail elküldésétől számított 5 évig, illetve jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig tárolja.
VII.7.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 125. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.7.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 126. A személyes adatok címzettek részére történő közlésére nem kerül sor.
VII.7.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 127. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.7.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 128. Az Adatkezelő a szolgáltatásnyújtás és az értékesítés területén adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek elérhetősége itt található.
VII.7.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 129. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • o) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • p) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 • 130. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.8. PANASZÜGYINTÉZÉS

A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszokkal kapcsolatban kezel.

VII.8.1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 • 131. Az Adatkezelő a panaszügyintézés keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
  • panaszos vezetékneve és keresztneve;
  • panaszos telefonszáma;
  • panaszos címe, e-mail címe.
VII.8.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 • 132. A panaszügyintézés keretében kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: a panaszok kezelése, tájékoztatás nyújtása; jogalapja: az érintett hozzájárulása.
VII.8.3. AZ ADATOK FORRÁSA

A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 • 133. Valamennyi adat forrása az érintett (panaszos).
VII.8.4. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÖNKÉNTESSÉGE, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 • 134. Az adatok megadása önkéntes, minden esetben az érintett döntésétől függ, azonban az adatok megadása nélkül a panaszügyintézésre, a megfelelő tájékoztatás megadására adott esetben nincs lehetőség.
VII.8.5. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 • 135. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz elintézéséig, a megfelelő tájékoztatás megadásáig, illetve az ügy lezárásáig tárolja
VII.8.6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 • 136. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.8.7. AZ ADATOK CÍMZETTJE, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 • 137. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel, mint címzettekkel.
VII.8.8. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 • 138. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.8.9. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 • 139. Az Adatkezelő a panaszügyek intézése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek listája itt található.
VII.8.10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 • 140. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
  • q) minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
  • r) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 • 141. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VIII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL
VIII.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
 • 142. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és információt az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a személyes adatok kategóriáiról és az adatok forrásáról, a címzettekről, illetve, hogy történik-e automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is), valamint, hogy történik-e adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
VIII.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
 • 143. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • 144. Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VIII.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)
 • 145. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:
  • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • d) közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen;
  • e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • f) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • 146. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a 145. pontban leírtak alapján törölni köteles, minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az ezen adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • 147. A személyes adatok törlése megtagadható, ha az adatkezelés
  • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
  • b) jogszabályi felhatalmazás alapján történik,
  • c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
 • Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VIII.4. KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG
 • 149. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
  • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • d) az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • 150. Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha
  • a) az érintett hozzájárul, vagy
  • b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
  • c) más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
  • d) közérdekéből szükséges.
 • 151. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
 • 152. Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VIII.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
 • 153. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az érintett által hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott személyes adatokat automatizált módon nem kezeli, az érintettet az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg.
VIII.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
 • 154. Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • 155. Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek.
VIII.7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
 • 156. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • 157. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
VIII.8. PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA
 • 158. Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek a 4. pontban megjelölt székhely címre, illetve e-mail címre küldhetőek.
 • 159. Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, úgy az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon az alábbi szervezet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • 160. Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.
IX. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK LISTÁJA
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó elérhetősége Tevékenység
LINGUA Könyvelés Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Fehérvári utca 27. könyvelés, számviteli, adózási kötelezettség teljesítése
www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1033 Budapest, Flórián tér 1. értékesítés, panaszügyek
Google Inc A600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA statisztikai adatgyűjtés
Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. statisztikai adatgyűjtés
Cyber Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1089 Budapest, Elnök utca 1. logelemzés
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet szolgáltatásnyújtás, panaszügyek, adminisztratív feladatok

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság" (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: [Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat link].

back-on-top